WYBIERZ LOKALIZACJĘ

Plan połączenia spółek Polbis Auto sp. z o.o. oraz Polbis Auto Toruń sp. z o.o.

1. Dodany nowelizacją z 19.8.2011 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1182) § 21 stanowi implementację postanowień art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z 16.9.2009 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek (Dz.Urz. UE L 259, s. 14 ze zm.). Celem regulacji wskazanej dyrektywy jest wprowadzenie uproszczeń proceduralnych w zakresie procedur transformacyjnych spółek. Spod obowiązku ogłoszenia planu połączenia zwolniona jest spółka, która w terminie miesięcznym wymaganym dla ogłoszenia stosownie do art. 500 § 2 oraz aż do zakończenia obrad walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników), które podejmować będzie uchwałę łączeniową, udostępniać będzie w sposób nieprzerwany oraz nieodpłatnie plan połączenia na swojej stronie internetowej. Obowiązek prowadzenia strony internetowej dla celów realizacji tzw. relacji inwestorskich, obciąża jedynie spółki publiczne (art. 4023 § 1), co nie znaczy, że art. 500 § 21 jest adresowany tylko do takich spółek. Z przepisu tego skorzystać może dowolna spółka kapitałowa uczestnicząca w łączeniu, a więc także niepubliczna spółka akcyjna oraz spółka z o.o., o ile posiada stronę internetową oraz wykorzysta ją dla celów udostępniania planu połączenia. W praktyce natomiast omawiana regulacja dotyczyć będzie przede wszystkim spółek publicznych, gdyż w stosunku do tych właśnie spółek utrzymywanie "domowej" strony internetowej stanowi jeden z podstawowych mechanizmów kształtowania tzw. relacji inwestorskich. Jak zatem trafnie zauważają A. Opalski i K. Oplustil (Nowelizacja, s. 6), z punktu widzenia spółek publicznych art. 500 § 21 stanowi logiczne uzupełnienie regulacji wprowadzonych do KSH już w roku 2008 (zob. art. 4023 § 1) w wyniku implementacji dyrektywy 2007/36/WE o prawach akcjonariuszy.

10

2. Artykuł 500 § 21 posługuje się określeniem o "swojej" stronie internetowej spółki, co sugeruje, że chodzi tu wyłącznie o tzw. home page spółki, a nie o umieszczenie planu połączenia na stronie internetowej stworzonej ad hoc tylko dla tego celu, bądź też na dowolnej stronie internetowej wynajętej w tym celu przez spółkę. Wykładnia, że spod obowiązku ogłoszenia planu połączenia zwalnia jedynie udostępnienie tego planu na home page spółki uzasadniona jest wymaganiem, ażeby plan połączenia udostępniony w ten sposób był łatwy do odszukania w zasobach sieci internetowej – umieszczenie planu połączenia pod adresem "WWW" innym niż "adres domowy" spółki, nie spełniałoby tego postulatu i zmuszałoby zainteresowane osoby (wspólników i wierzycieli łączących się spółek) do żmudnego niekiedy przeszukiwania sieci w celu odnalezienia adresu internetowego, pod którym znajduje się plan połączenia.

11

3. Plan połączenia ma być udostępniany "nieprzerwanie", co oznacza tyle, że przed upływem wymaganego okresu czasu spółka nie może "zdjąć" planu połączenia ze swojej strony internetowej. Wymóg nieprzerwanego udostępniania planu połączenia na stronie internetowej nie oznacza natomiast, że spółka ponosi odpowiedzialność za przerwy w możliwości przeglądania planu połączenia na stronie internetowej, wynikające z awarii niezawinionych przez spółkę. Wydaje się przy tym, że przepisu art. 500 § 21 nie należy interpretować jako wprowadzającego obowiązek takiego udostępniania online planu połączenia, które oznaczałoby także możliwość "ściągania" pliku zawierającego plan połączenia na serwer odbiorcy albo wydrukowanie planu połączenia. Udostępnienie online planu połączenia jest odpowiednikiem publikacji planu połączenia w MSiG, plan należy zatem uważać za udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej wówczas, gdy jest na niej "opublikowany", tj. dostępny do publicznego wglądu przy pomocy narzędzi teleinformatycznych, niezależnie od tego, czy strona internetowa spółki zawiera funkcjonalność pozwalającą kopiować plik zawierający plan połączenia na serwer odbiorcy bądź wydruk planu połączenia. Wykładnię taką potwierdza porównanie z art. 505 § 31, który wymienia alternatywnie publiczne udostępnienie dokumentacji łączeniowej na stronie "WWW" albo zapewnienie wspólnikom dostępu do dokumentacji połączeniowej w wersji elektronicznej i jej druk, czego właśnie nie czyni art. 500 § 21.

12

4. Plan połączenia ma być udostępniony na stronie internetowej spółki "publicznie" (do publicznej wiadomości), co przesądza o tym, że nie jest dopuszczalne ograniczanie dostępu do "e-planu połączenia" przez wprowadzenie procedury "logowania się", czy też ograniczenie dostępu w ten sposób, że plan połączenia będzie dostępny tylko dla wspólników (akcjonariuszy).

13

5. "E-plan połączenia" ma być udostępniony na "stronie domowej" spółki w takim zakresie, w jakim wymagana byłaby jego publikacja. Oznacza to, że spółka udostępnić powinna online plan połączenia sensu stricto, tj. bez załączników, o których mowa w art. 499 § 2. Udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej spółki zwalnia zarówno z obowiązku jego ogłoszenia w MSiG, jak i dodatkowego ogłaszania planu, jeżeli statut albo umowa spółki nakładają obowiązek ogłoszenia w jeszcze inny sposób niż przez publikację w MSiG.

14

6. W praktyce nie jest możliwe wykazanie, że spółka "nieprzerwanie" udostępniała na swojej stronie internetowej plan połączenia. Wykazanie tej okoliczności wymagałoby bowiem występowania jakiegoś "obserwatora", który również w sposób nieprzerwany (ciągły) sprawdzałby oraz rejestrowałby, czy istotnie plan połączenia jest cały czas udostępniany. Można zatem tylko stwierdzić naruszenie przez spółkę wymogu z art. 500 § 21, nie można natomiast ponad wszelką wątpliwość wykazać, że dopełniła ona tego wymogu. Oznacza to, że można stwierdzić, iż w danym przedziale czasu plan połączenia nie był dostępny online, co jest naruszeniem art. 500 § 21, praktycznie jednak nie da się wykazać, że przez cały czas wskazany w tym przepisie, był on dostępny online. Spółka może natomiast zadbać o uprawdopodobnienietego, że dochowała wymogów przewidzianych w tym przepisie – np. sporządzić protokół notarialny okazania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej spółki w dniu początkowym oraz w dniu końcowym terminu wskazanego w art. 500 § 21 i w ten sposób wykazać, że plan połączenia był dostępny online; domniemanie takie będzie można obalić tylko przez udowodnienie, że w przedziale czasowym wskazanym w omawianym przepisie była chociażby jedna taka "chwila", kiedy plan połączenia nie był dostępny online, tzn. że został on "zdjęty" ze strony internetowej spółki na dowolnie nawet krótki przedział czasu, gdyż to wystarczy dla stwierdzenia, że "nieprzerwanie" nie był on dostępny (zachodziła chociażby jedna dowolnie krótka przerwa w ciągłym udostępnianiu planu online, z zastrzeżeniem, że nie chodzi tutaj o brak dostępu do strony "WWW" spółki z przyczyn od niej niezależnych, ale o świadome, chociażby czasowe "wyłączenie" przez spółkę funkcjonalności strony "WWW" obejmującej udostępnianie planu połączenia).

Plan połączenia przez przejęcie, uzgodniony i sporządzony w dniu 11 czerwca 2019 roku